ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ། སྦེལ་ཀོབ་སམ་བྷོ་ཊ།

བདག་ལ་བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང། དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཡིན། ཁོང་གཉིས་ནི་བདག་ལ་ད་བར་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་ཡོད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཨ་མ་ཞིག་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཀྱང། དེང་སང་མི་ཁ་ཤས་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཆགས་པར་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་མེད་པ་ཡང་བཟོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་གི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ང་སྐྱེས་པ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་དང་ང་ལ་ཡག་པོ་བྱེད་པ་རྣམས་བྱམས་བརྩེས་ཞིག་ཡིན།
ཆུང་དུས་ནས་ང་ཡི་འགྲམ་ལ་བསྡད་ནས་ང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་ཁ་ལག འོ་མ་སོགས་སྤྲད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་གི་ནང་འགྲོ་སྟངས་སློབ་པ། མི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་པ། བྱ་ལས་སོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། དེང་སང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བྱམས་བརྩེ་དངོས་གནས་དང་རྫུན་མ་ཡོད་པ་ཀྱང་ཕ་མས་ང་ལ་བྱམས་བརྩེས་དངོས་གནས་སྤྲད་པ་དང། པ་ལགས་རང་གི་བུ་མོ་དེ་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་བཅུག་ནས་་ནང་ལ་མ་བཞག་པར་སློབ་གྲྭ་བཏང་བ་དང། ངའི་ཆེད་དུ་ཞིང་ཁ་རུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ངའི་དགའ་བའི་ཅ་ལག་རྣམས་ཉོས་པ་དང། དེ་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་ལ་སྒོར་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཉིན་མཚན་མེད་པ་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་པ་དང་། ཉིན་མ་ཚ་པོ་དེ་འདྲའི་འོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཡིན་པ་དེ་རང་གི་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་ཨ་ཅག་དང་ཅོ་ཅོ་རྣམས་སྤྲད་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་བདག་ལ་བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱམས་བརྩེས་བཀའ་དྲིན་གནང་བ་རྣམས་ཕྱིས་སུ་གུས་མོ་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་འཇལ་ཆོག ངས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་ནས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་དང། ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཆོག།ཨ་མ་ལགས་དང་པ་ལགས་གཉིས་སེམས་འཁྲལ་མ་བྱེད་ནས་མི་ཚེ་དེ་གནས་རོགས་གནང། ཁྱེད་གཉིས་ལ་བུ་མོས་བྱམས་བརྩེས་བཀའ་དྲིན་འཇལ་ཆོག
འཛམ་གླིང་དེ་ཡི་ནང་ལ་ང་ཡི་ཆེད་དུ་མི་སྣ་གལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད། དེ་ནི་ངའི་ཕ་མ་དང་༸གོང་ས་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ང་ཡི་མི་ཚེའི་ནང་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་རང་ཅག་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཚོ་བོད་མིའི་ཆེད་དུ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐུ་ལས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་ཐོག་མར་ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ཆེད་བོད་མི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུག་ཡོད། ཁོང་གིས་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ནང་དུ་སྐྱིད་པོ་བྱེད་ནས་སྡོད་ཡོད། མ་ཟད་སྐྱབས་བཅོལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་སྡོད་ཁང་དང་ས་ཞིང་སོགས་གསོལ་རས་སྩོལ་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དེས་ང་ཚོ་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། ཁོང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་མི་བཟང་པོ་དང་ཕན་སེམས་འགྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་གི་ཡོད། ཁོང་གི་བཀའ་སློབ་རྣམས་གུས་མོ་སྙིང་ལ་བཅང་གི་ཡོད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
བདག་གི་ཕ་མ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དེ་བུ་མོ་ངས་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཀྱི་མེད། ང་ཡི་ཕ་མ་གཉིས་ནི་མི་གཞན་ལ་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མ་ལ་ཡང་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ང་ཡི་མི་ཚེ་ནང་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་བསྟན་གྱི་ཡོད། ང་རང་མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་ཞིམ་པོ། གོས་མཛེས་པོ་དང་གཙང་མ་གཡོག་གི་ཡོད་པར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མ་རྒྱག་ན་འབྲས་བུ་མི་ཐོན་པ་དང་ལས་ཀ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་སློབ་གསོ་ཡང་ཡང་གནང་གི་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ང་དང་ང་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་དེ་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན།
མཐར་ང་ལ་བྱམས་བརྩེས་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་གཉིས་ནི་ཕ་མ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་ཡོང་བར་ཤོག།