ལས་ཀ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་རང་གི་ཐོག་མའི་དམ་བཅའ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ་ལས་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། སྐབས་རེ་འུ་ཐུག་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་ལྷམ་གྱི་ཆེད་དུ་རྐང་པ་གཞོགས་པའི་བྱེད་སྟངས་བྱས་ན། གྱོང་གུན་ཆེན་པོ་རག་ཉེན་ཡོད་པས་རང་གིས་རང་ལ་དཔའ་བཀོད་དེ་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས།
ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ་ནི།
༡། ཐོག་མར་དམ་བཅའ་བྱས་པ།
༢། མཐའ་འཁྱོངས་བ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཕྱི་བཤོལ་མི་བྱེད་པ།
༥། ཡིད་ཐང་མི་ཆད་པར་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས་པ།