བློ་བཟང་ཡར་འཕེལ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ།

སའི་གོ་ལ་འདི་ཡི་ནང་དུ་ཤིང་སྡོང་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཡང་ཤིང་སྡོང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། ཤིང་སྡོང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ལོ་མ་ལྗང་ཁུ་དང་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་འདབ་ནི་རྒྱ་སྨུག་ཡིན། དེ་ཚོ་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།
ཤིང་སྡོང་གི་སྡོང་པོ་ནི་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་ལ་ཁ་ཤས་ནི་སོབ་སོབ་ཡིན། ཤིང་སྡོང་རྩ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ལོ་མ་ལ་ཡང་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད། ལོ་མ་ནི་ཤིང་སྡོང་གི་ཐབ་ཚང་ཡིན་། ལོ་མས་ང་ཚོའི་ཁ་རླུང་ཛོར་པོ་ཡར་ལེན་པ་དང་། ཉི་འོད་དང་ཆུའི་ནུས་པས་ང་ཚོར་ཁ་རླུང་གཙང་མ་ང་ཚོ་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།
གལ་སྲིད་ལོ་མ་མེད་ན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་སྲོག་ལྡན་སུ་ཡང་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། མི་ནང་བཞིན་ཤིང་སྡོང་ལ་ཡང་སྲོག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་སྡོང་བཅད་ནས་ཁང་པ་དང་ཅོག་ཙེ། ཕོར་པ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོ་ཡི་འདུག
ཤིང་སྡོང་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་འབྲས་ལྡན་གྱི་ཤིང་སྡོང་དང་འབྲས་ལྡན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཤིང་སྡོང་བཅས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡོད། ང་རང་ཤིང་ཏོག་ཡོད་མཁན་གྱི་ཤིང་སྡོང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པས་དམིགས་བསལ་གྱིས་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་ཉིན་ལྟར་རྩ་བར་ཆུ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྟོན་ཁའི་དུས་སུ་འབྲས་ལྡན་ཅན་གྱི་ཤིང་སྡོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཀུ་ཤུ། ཚ་ལུ་མ། ཨམ། ལི། ངང་ལག་སོགས་མང་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།
དེའི་དུས་སུ་ཤིང་སྡོང་གི་ལོ་མ་སེར་པོར་གྱུར་ནས་ས་ལ་འཛག་དུས་ང་རང་སེམས་པ་སྐྱོ་ཡི་འདུག ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་དུས་ངས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་གྱི་ཤིང་སྡོང་ལ་ལྟ་དུས་ང་རང་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཁོར་གྱི་འདུག ང་ཚོའི་ཁང་པ་དང་དགོན་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་ནགས་དེ་ཚོར་དགའ་པོ་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་གྲིས་བཏུབ་ནས་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་སོགས་འདྲ་མིན་བཟོ་བ་མཐོང་དུས་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་དེ་ཙམ་མི་འདུག
གཞན་ཡང་ཤིང་སྡོང་བཏུབ་ནས་མིའི་ཆེད་དུ་ཤོག་བུ་དང་། འབྲི་དེབ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པས་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྲི་དེབ་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་མ་བཏང་བར་ཤོག་བུའི་གནམ་གྲུ་སོགས་བཟོ་བ་མཐོང་སྐབས། བདག་གིས་ཁོང་ཚོར་ཤོག་བུ་འཕྲོ་བརླག་མ་གཏོང་ཟེར་ནས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཤིང་སྡོང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པས་ཡིན།
དེ་བཞིན་ཤིང་སྡོང་ནི་བྱ་དང་བྱེའུ་རྣམས་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། བྱ་དང་བྱེའུ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་སྡོང་སྟེང་ཚང་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་དེར་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཁོང་ཚོས་ཤིང་སྡོང་སྟེང་གི་གནོད་འབུ་རྣམས་འཇུས་ནས་སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།
དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤིང་སྡོང་ལ་བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག །