Skip to main content
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

ལེའུ་བཞི་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞ

༡།     སློབ་གྲྭར་མ་ཞུགས་སྔོན་གྱི་བྱིས་པའི་གསོ་སྐྱོང་སྐོར། སློབ་གྲྭར་མ་ཞུགས་གོང་གི་བྱིས་པའི་འཚར་ལོངས་ནི། བྱིས་པ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། མའི་མངལ་དུ་འཁོར་བ་ནས་བཟུང་བྱིས་པའི་ལུས་སེམས་འཚར་ལོངས་དང༌། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལ་ཚོར་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུལ་གྱི་ནུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་འགོ་བརྩམས་ཡོད་པར་བརྟེན། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་སྔོན་འགྲོར་མ་ཞུགས་སྔོན་གྱི་བྱིས་པའི་གསོ་སྐྱོང་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་གོ་རྟོགས་སྔར་ལྷག་སྤེལ་ཏེ། སྐབས་དེའི་སློབ་སྟོན་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། ནང་དོན། ཐབས་ཇུས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་གང་མྱུར་གནང་གལ་ཆེ་བར་མཐོང༌།

ལེའུ་གསུམ་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་ག

ཀ༽ སྔོན་འགྲོའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་དང་ནང་དོན། སྔོན་འགྲོའི་དུས་སྐབས་དེ་འཛིན་གྲྭའི་དབྱེ་བ་དམིགས་བསལ་མེད་པར་ལོ་གསུམ་ཡུན་ཅན་དུ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཡང་སློབ་ཕྲུག་ལོ་ན་ ༣ ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས། སྤྱིར་ལོ་༦ མན་གྱི་བྱིས་པའི་འཚར་ལོངས་ནི། བྱིས་པ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སྟ་གོན་དང༌། མི་ཚེའི་འཕེལ་རིམ་ཐད་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྨང་གཞི་སྐྲུན་པའི་དུས་སྒང་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་ཚོར་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྣོ་སྟབས། སྐབས་དེར་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་དག་གསུམ་དང༌།

ལེའུ་གཉིས་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་ག

ཀ༽ འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའི་རིག་ཚན་འཆར་འགོད། སྔོན་འགྲོ་ལོ་རིམ་གསུམ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང༌།  རྩིས་རིག རྒྱུན་ལྡན་ལས་རིགས་སྐོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར། དབང་པོའམ་ཚོར་ཤེས་འཚར་བསྐྱེད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར། ལུས་སྦྱོང་དང་རྩེད་མོ། ཟློས་གར། གཞན་ཡང་སློབ་ཕྲུག་གི་འཚར་ལོངས་དང་འདོད་མོས་ལ་འཚམས་པའི་ལག་རྩལ་དང་བྱེད་སྒོ་གང་འོས་སྤེལ་འཐུས། འཛིན་རིམ་དང་པོ། བོད་ཡིག་དང༌། རྩིས་རིག  ཁོར་ཡུག་ཤེས་བྱ། ལུས་སྦྱོང་དང་རྩེད་མོ།  ཟློས་གར།

ལེའུ་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞ

སྔོན་གླེང༌། ༄༅། །བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། བཙན་བྱོལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་སོན་རྩར་ངོས་འཛིན་གྱིས་དེ་དག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ་ཆོས་སྤྱོད་ཞི་བའི་ས་བོན་དུ་ཐུགས་རེ་དང་གཟིགས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ལུང་ཚན་དང༌། ཆོས་ལུགས། རིགས་རུས། ཕོ་མོ། དབུལ་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཐོག་མར་བོད་ཕྲུག་ལྔ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་མ་སུ་རིར་དབུ་འཛུགས་དང༌།