༄༅། །ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་བཞུགས་སྒར་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱངས། ཚོགས་མགོན་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་