ང་ཚོའི་སློབ་གྲོགས་ཁ་ཤས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཐད་གྲུབ་འབྲས་ཕྲན་ཙམ་ཐོབ་རྗེས། ང་རྒྱལ་ཁེངས་དྲེགས་སྐྱེས་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལྟར། རྒྱུན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་ཆེའོ་སྙམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བཞིན་འདུག དེ་ནི་དངོས་གནས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་བློ་འབའ་ཞིག་རེད། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མི་ཚེ་གང་པོ་ལའང་བསླབས་མི་ཚར།


བསྟན་དོན། སློབ་མས་ཁེངས་སྐྱུང་དགོས་པར་བསྟན།