ཡིད་འཕྲོག་པ། བོད་སྐད་ལེ་ཚན་གཏོང་བ། ངོ་མཚར་སྐྱེས་པ། ཆག་སྐྱོན་འབྱུང་བ། སེམས་འཁུར་བྱེད་པ། གློག་སྒོ་འབྱེད་པ།
ངའི་ཕ་རྒན་གྱིས་སྒྲ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་དང་རྐང་འཁོར་ཞིག་ཉོས་ཡོང་བ་དེ་རེ་ཞིག་ལ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་གསར་འགྱུར་དུ་གྱུར་སོང་། ང་ནི་སྒྲ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ཟེར་བའི་ཚན་རིག་དེས་ཡིད་ཡོངས་སུ་འཕྲོག་སོང་། ལྷག་པར་དེའི་ནང་དུ་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་གཏོང་བ་ནི་ཅི་འདྲའི་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། དེ་ལས་ཀྱང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་སྒམ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མི་སྐུང་ཐབས་མེད་ཀྱང་། མི་སྐད་བར་མེད་དུ་གྲགས་ཡོང་བ་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཤམས་ནས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐད་ལ་ཡང་ངའི་ཕ་རྒན་ལ་སེམས་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དེ། ཁོང་གིས་དང་ཐོག་ཅོག་ཙེ་སྟེང་བཞག་ནས་པྲ་ཆལ་གྱིས་ངའི་ལག་པས་རེ