བཀླག་ཚུལ། ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཡ། ( ཚིག་རྐང་སོ་སོར་ཚེག་བར་ཆ་བཞིའི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་ཡོད།) བུ་མོའི་རྐང་པ་ཤ་ཡི་འབོག་ཏོ་འདྲ། ། བུ་མོའི་ངར་གདོང་རྒྱ་གླིང་ཉིས་སྒྲིག་འདྲ། །