ཀུན་འཛོམས།   ཁྱེད་རང་ལྟོགས་ཀྱི་འདུག་གམ།
བདེ་སྐྱིད།       ག་རེ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན།
ཀུན་འཛོམས།   ང་ཚོ་སྣུམ་འཁོར་བཞོན་ནས་ཡུན་རིང་ཕྱིན་སོང་། ད་ཁ་ལག་ཟ་ས་ཡག་པོ་ཞིག་མགྱོགས་པོ་འཚོལ་དགོས།
བདེ་སྐྱིད།       མིན། ང་ལྟོགས་ཀྱི་མི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱི་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྣུམ་འཁོར་ཁ་མ་བཀག་ན་ཡག་གི་རེད།
ཀུན་འཛོམས།   ང་ཚོ་ཚོང་ཁང་དེར་ཐེངས་ཁ་ཤས་སླེབས་སོང་། ད་ལམ་ཁ་བརླག་པ་འདྲ། ང་ཚོས་མི་གཞན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས།
བདེ་སྐྱིད།       ང་ཚོ་ལམ་ཁ་བརླག་མི་འདུག
ཀུན་འཛོམས།   དེ་སྔོན་ང་ལམ་དེར་རྩ་ནས་འགྲོ་མྱོང་མེད། ང་ཚོ་ག་པར་སླེབས་ཡོད་མེད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་འདུག་གམ།
བདེ་སྐྱིད།       ལམ་དེ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་ན་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྒྱ་ལམ་ལས་མགྱོགས་པ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།
ཀུན་འཛོམས།   ཨ་ལས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་འགྲིགས་ཤག སྣུམ་འཁོར་ག་ལེར་གཏོང་རོགས་གནང་།
བདེ་སྐྱིད།       ལགས་སོ།
ཀུན་འཛོམས།   ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་ཀྱི་ལམ་རྟགས་དེ་མཐོང་གི་འདུག་གམ། དེ་ཕལ་ཆེར་ལམ་འཕྲང་ཡིན་འདུག
བདེ་སྐྱིད།       མ་རེད། ངས་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག ད་ངས་སྣུམ་འཁོར་ཁ་བསྐོར་གྱི་ཡིན།
ཀུན་འཛོམས།   ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་སྣུམ་འཁོར་ཁ་བསྐོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ལ་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་ཆུག་དང་།
བདེ་སྐྱིད།       ཏག་ཏག་རེད། ད་ང་རྦད་དེ་ཐང་ཆད་སོང་།